Bài báo khoa học

Authors: Quan V. Le, University of Management and Technology, Ho Chi Minh City; Mai Nguyen Lisovich, Van Lang University (2022), International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 45, No.3, pp.355 - 375.

09-05-2022

Author: Tuyen Tiet, University of Management and Technology, Ho Chi Minh City, et. al. (2022), Ecological Economics, Vol. 196.

09-05-2022

Authors: Nguyễn Trà Giang, Trần Gia Vượng, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT); Nguyễn Thanh Phong, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH); Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao, số 19 (tháng 3-2022)

09-05-2022