DRIVERS OF ORGANIC FARMING: LAB-IN-THE-FIELD EVIDENCE OF THE ROLE OF SOCIAL COMPARISON AND INFORMATION NUDGE IN NETWORKS IN VIETNAM

Author: Tuyen Tiet, University of Management and Technology, Ho Chi Minh City, et. al. (2022), Ecological Economics, Vol. 196.

Citation: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107401

 

Abstract:

This study examines factors determining farmers’ investment in organic farming using a contextualized lab-in-the-field experiment with 220 small household farmers in Northern Vietnam. We focus on the role of network structure, information nudge, and social comparison between farmers using three types of networks: circle, star and complete. Our results suggest that, on average, around 64% of the land is invested in organic farming in the complete network in which each farmer is connected to all of the others, while only about 57% of the land is invested in the circle and star network. Moreover, social comparison (i.e., information about the average investment) performs better in a circle network than in a star network. Finally, information nudges about the socially optimal investment could encourage farmers’ coordination in all three networks, particularly in the complete network with an increase in organic investment up to 76%.

 

Tóm tắt:

Nghiên cứu này xem xét các nhân tố tác động lên quyết định đầu tư của nông dân vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ bằng phương pháp thực nghiệm thực địa (Contextualized Lab-in-the-Field Experiment) với 220 hộ nông nghiệp gia đình ở miền Bắc Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào vai trò của các liên kết/mạng lưới xã hội (network structure), các biện pháp thúc đẩy thông tin (information nudge) và so sánh xã hội (social comparison) giữa nông dân sử dụng ba loại hình mạng lưới kết nối xã hội khác nhau: vòng tròn (circle), hình sao (star) và hoàn chỉnh (complete). Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng trung bình khoảng 64% đất được đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ nếu nông dân kết nối với nhau theo một mạng lưới xã hội hoàn chỉnh (nghĩa là mỗi nông dân sẽ được kết nối với tất cả những người khác). Trong khi đó, chỉ có khoảng 57% đất được đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ nếu nông dân được kết nối theo dạng vòng tròn và hình sao. Hơn nữa, thông tin về mức đầu tư trung bình có tác động hiệu quả lên việc thúc đẩy hành vi chuyển đổi canh tác hữu cơ của nông dân ở mạng lưới vòng tròn và hình sao. Cuối cùng, biện pháp thúc đẩy thông tin bằng việc cung cấp thông tin về mức đầu tư tối ưu về mặt xã hội cho nông dân giúp thúc đẩy việc chuyển đổi hữu cơ ở cả ba mạng lưới xã hội, đặc biệt ở mạng lưới kết nối hoàn chỉnh mức đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ tăng lên đến hơn 76%.