Các giá trị thương hiệu

Tầm nhìn
Tầm nhìn

TIÊN PHONG, SÁNG TẠO TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ.

Sứ mệnh
Sứ mệnh
  • Đào tạo công dân toàn cầu, hạnh phúc và thành công.
  • Thiết lập tinh thần giáo dục khai phóng, chú trọng thực học - thực nghiệp.
  • Xây dựng hệ sinh thái hiệu quả, đem đến cơ hội phát triển cho người học, đối tác.
Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

CHUYÊN NGHIỆP - HÒA HỢP - KHAI PHÓNG

  • Chuyên nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, quản trị.
  • Hòa hợp giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.
  • Khai phóng trong tư duy sáng tạo, tầm nhìn quốc tế.