Ba công khai

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) thực hiện công khai các nội dung theo quy định.

Báo cáo ba công khai năm học 2021 - 2022:

- Thông tư ban hành quy chế công khai

- Thông tin cơ sở vật chất

- Thông tin đội ngũ giảng viên

 

Báo cáo ba công khai năm học 2022 - 2023:

- Thông tin cam kết chất lượng đào tạo

- Thông tin chất lượng đào tạo thực tế

- Thông tin cơ sở vật chất

- Thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu