COMPOSITE EFFECTS OF HUMAN, NATURAL AND SOCIAL CAPITALS ON SUSTAINABLE FOOD-CROP FARMING IN SUB-SAHARAN AFRICA

Authors: Tuan Nguyen-Anh, Chinh Hoang-Duc, Phu Nguyen-Van, Nguyen To-The, Tuyen Tiet, University of Management and Technology, Viet Nam (2022). Food Policy, 102284.

Citationhttps://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102284

 

Abstract: 

This study analyzes the spontaneous impact of human, social and natural capital on food crop technical efficiency (TE) in Sub-Saharan Africa (SSA). Our study contributes to the literature by adopting the meta-analysis method to investigate the relationship between TE and the three groups of capitals to better shed light on the TE in SSA regions. Our results highlight that social capital is the most critical factor among the three groups of capitals in promoting farming productivity. In particular, agriculture efficiency benefits from increasing people’s trust in institutions and the frequency of extension visits. Natural capital like temperature and elevation is essential in determining the farming TE in SSA regions. Outstandingly, our results also indicate that calorie intake, a proxy of labor quality, should be improved to achieve better productivity.

 

Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích tác động tự phát của vốn con người, xã hội và tự nhiên đối với hiệu quả kỹ thuật trong trồng trọt ở vùng Sub-Saharan Châu Phi (SSA). Nghiên cứu của chúng tôi đóng góp vào xu hướng nghiên cứu hiện tại bằng việc xem xét mối quan hệ giữa hiệu quả kỹ thuật trong trồng trọt và ba nhóm vốn (xã hội, con người, tự nhiên) ở các vùng SSA. Kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng vốn xã hội là yếu tố quan trọng nhất trong ba nhóm vốn trong việc thúc đẩy năng suất canh tác. Đặc biệt, hiệu quả canh tác nông nghiệp được cải thiện từ việc thúc đẩy lòng tin của người dân vào các tổ chức và tần suất của hoạt động khuyến nông. Vốn tự nhiên như nhiệt độ và độ cao là yếu tố chủ chốt trong việc đánh giá hiệu suất sản xuất nông nghiệp ở các vùng SSA. Kết quả của chúng tôi cũng chỉ ra rằng lượng calo tiêu thụ, có thể dùng như một đại lượng để đo lường chất lượng lao động, cần được cải thiện để nâng cao năng suất.