NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TDTT TẠI VIỆT NAM

Authors: Nguyễn Trà Giang, Trần Gia Vượng, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT); Nguyễn Thanh Phong, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH); Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao, số 19 (tháng 3-2022).

Citation: https://vjol.info.vn/index.php/tdtt/issue/view/6121

 

Tóm tắt:

Thể thao là một thành phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia và ngành Quản lý thể dục thể thao có vai trò là công cụ hỗ trợ quan trọng trong hoạt động quản lý và phát triển nền công nghiệp thể thao. Do đó, để đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho lĩnh vực thể dục thể thao sắp tới của Việt Nam và phù hợp xu hướng phát triển về thể thao của các nước tiên tiến trên thế giới, ngành Quản lý thể dục thể thao trình độ đại học nên được đào tạo với 3 chuyên ngành: 1/ Quản lý thể thao và Fitness, 2/ Quản lý thể thao và sự kiện, 3/ Quản lý và kinh doanh thể thao.

 

Abstract:

Sport is an important component of the socio-economic development of a country and sport management plays an importantly supporting role in the management and development of the sport industry. Therefore, in order to meet the demand of human resources for the future of sport sector in Vietnam and to suit to the developing of sport trend of the developed and developing countries in the world, the Sport management program for undergraduate degree in Vietnam should be built with 3 main majors: 1/Sport and Fitness Management, 2/Sport and Event Management, and 3/Sport Business Management.