AN OVERVIEW REGARDING CHRISTIAN COMMUNITIES IN COCHINCHINA (FROM THE 16TH TO THE 18TH CENTURY)

Author: Huy, H. T. (2022), An overview regarding Vietnamese Christians in Cochinchina (from the 16th to the 18th century), VNU Journal of Social Sciences and Humanities, 8(2), 127-143.

Citationhttps://doi.org/10.33100/tckhxhnv8.2.TrieuHuyHa

 

Abstract:

This article aims to introduce an overview of the development of Christian Congregations and their contribution to local culture and rituals in Cochinchina. Historical methods and source materials exploitation have been employed to prove that Christianity overcame the arduous ordeal of a messy historical background of local history and the deep-rooted culture of local belief to position itself in Cochinchina. The establishment of new communities of Christians contributed to gathering refugees to reclaim the southern territory and helped accelerate Vietnamese-Western acculturation by spreading positive values of the new culture among Christian communities.

 

Tóm tắt:

Bài viết này nhằm giới thiệu tổng quan về sự phát triển của các cộng đồng Thiên Chúa giáo Việt Nam và sự đóng góp của họ đối với văn hóa và nghi lễ địa phương ở Đàng Trong. Các phương pháp lịch sử và khai thác tài liệu gốc đã được sử dụng để chứng minh rằng Thiên Chúa giáo đã vượt qua thử thách gian nan của lịch sử chính trị hỗn loạn và nền văn hóa tín ngưỡng địa phương ăn sâu vào tâm thức người Việt. Việc thành lập các cộng đồng Thiên Chúa giáo mới đã góp phần tập hợp những người tị nạn đến khai hoang lãnh thổ phía Nam và giúp đẩy nhanh quá trình tiếp biến văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây bằng cách truyền bá những giá trị tích cực của nền văn hóa mới trong các cộng đồng Thiên Chúa giáo.