A SOLUTION FOR THE END OF THE VIETNAM WAR: A PETITION OF ẤN QUANG BUDDHISM ACTIVISTS AND MILITARY WITHDRAWAL OF THE US (1969-1972)

Author: Huy, H. T. (2022). A solution for the end of the Vietnam War: a petition of Ấn Quang Buddhism activists and military withdrawal of the US (1969-1972). Historia Actual Online. 58 (2) (Jun. 2022), 77–94.

Citation: https://doi.org/10.36132/hao.v2i58.2176

 

Abstract: 

This article aims at elucidating the actions and struggles of Ấn Quang Buddhism activists from 1969 to 1972 in South Vietnam based on reliable sources of archival documents of the former Republic of Vietnam. The insurgencies of Ấn Quang activists started after the collapse of the first Republic of Vietnam peaked in the Vietnamization period. These movements played a vital role in accelerating the US troop withdrawal as well as weakening the Saigon government. The pure nationalism-based ideology and Buddhism revival soul became the critical factors in causing various events of struggles in South Vietnam politics. This article explained the essence of those activities and proved that Ấn Quang activists drifted away from Communists as well as considering their contribution to peace restoration during the Vietnam War.

 

Tóm tắt:

Bài viết này nhằm mục đích làm rõ phong trào đấu tranh của các nhà hoạt động Phật giáo Ấn Quang từ năm 1969 đến năm 1972 tại miền Nam Việt Nam dựa trên các nguồn tài liệu lưu trữ đáng tin cậy của Việt Nam Cộng hòa. Các cuộc nổi dậy của các nhà hoạt động Ấn Quang bắt đầu sau khi nền Đệ nhất Cộng hòa của Việt Nam sụp đổ, đỉnh cao là vào thời kỳ Việt Nam hóa chiến tranh. Những động thái này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh cuộc rút quân của Mỹ cũng như làm suy yếu chính quyền Sài Gòn. Hệ tư tưởng thuần túy dựa trên chủ nghĩa dân tộc và tâm hồn phục hưng Phật giáo đã trở thành những yếu tố then chốt gây ra nhiều sự kiện đấu tranh trên chính trường miền Nam Việt Nam. Bài báo này giải thích bản chất của các hoạt động đó và chứng minh rằng các nhà hoạt động Ấn Quang có tư tưởng chính trị phi cộng sản cũng như xem xét sự đóng góp của họ trong việc khôi phục hòa bình trong Chiến tranh Việt Nam.