Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động thanh tra pháp chế tại trường Đại học;
 • Kinh nghiệm từ 03 năm tại vị trí tương đương;
 • Chịu được áp lực công việc;
 • Khả năng phân tích, đàm phán, tổng hợp…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện công tác thanh tra và công tác pháp chế.

 • Công tác thanh tra:
  • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện đúng công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan;
  • Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng; Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Giúp Hiệu trưởng kiểm tra và đôn đốc công tác xử lý sau thanh tra, sau giải quyết khiếu nại, tố cáo và sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; 
  • Tổ chức xây dựng hệ thống các văn bản liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra;
  • Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 • Công tác pháp chế:
  • Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà trường;
  • Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;
  • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;
  • Chủ trì hoặc tham gia tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cho người lao động và người học;
  • Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong Trường;
  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường và của đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, trong hoạt động của Nhà trường;
  • Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.