Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của nhà Trường;
 • Tham gia thẩm định tính pháp lý của các văn bản và tham gia cố vấn, hỗ trợ về pháp luật;
 • Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo lại các loại mẫu hợp đồng (hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh, hợp đồng lao động….) và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng,… ký kết của nhà Trường, tham gia thương lượng đàm phán với đối tác;
 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của nhà Trường;
 • Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của nhà Trường đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan;
 • Tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của nhà Trường và của người lao động;
 • Quản lý, đào tạo, huấn luyện các cấp nhân viên trong phòng;
 • Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật;
 • Thay mặt nhà Trường để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan;
 • Tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà Trường và người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà Trường;
 • Tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của nhà Trường, đánh giá rủi ro môi trường đầu tư kinh doanh đối với các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh của nhà Trường với nước ngoài (nếu có); có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của nhà Trường;
 • Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà Trường;
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu.