Trưởng/ Phó Bộ môn CNTT Khoa Công Nghệ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Quản lý các chương trình đào tạo trong bộ môn;
  • Quản lý đề cương môn học;
  • Quản lý và phát triển học liệu;
  • Quản lý hệ thống đề thi, đáp án;
  • Quản lý giảng viên thuộc bộ môn;
  • Hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy theo quy định;
  • Giải quyết yêu cầu học vụ cho sinh viên theo quy trình của nhà Trường.