Trưởng Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ tại nước ngoài các chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông số, Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông...
 • Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 03 năm trở lên ở các trường đại học;
 • Có kỹ năng quản lý, tư duy chiến lược;
 • Tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong công việc vì mục tiêu chung.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý các chương trình đào tạo trong bộ môn;
 • Quản lý đề cương môn học;
 • Quản lý và phát triển học liệu;
 • Quản lý hệ thống đề thi, đáp án;
 • Quản lý giảng viên thuộc bộ môn;
 • Hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy theo quy định;
 • Giải quyết yêu cầu học vụ cho sinh viên theo quy trình của nhà Trường.