Phó trưởng khoa Kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Hỗ trợ Trưởng khoa hoạch định phương hướng phát triển Khoa;
  • Thực hiện nhất quán công tác giáo vụ, học vụ, quản lý sinh viên thuộc Khoa;
  • Đề xuất các giải pháp cải thiện, phát triển trình độ chuyên môn/năng lực làm việc của giảng viên trong Khoa;
  • Phối hợp các Trưởng Bộ môn, theo dõi tiến độ rà soát chương trình đào tạo, đề cương môn học, đánh giá hiệu quả chương trình, báo cáo định kỳ cho Trưởng khoa;
  • Thiết lập khung tiêu chí ghi nhận công tác, đánh giá năng lực làm việc, mức độ hoàn thành khối lượng công việc trong năm học;
  • Phát triển quan hệ doanh nghiệp: nghiên cứu đối tác, tìm hiểu và chọn đề xuất Ban Giám hiệu phương án hợp tác để tăng cường trải nghiệm sinh viên; Chú trọng duy trì quan hệ đối tác của Khoa...