Giảng viên bộ môn Tiếng Anh (Người nước ngoài)/ English Lecturer (Native)

REQUIREMENT

Applicants should:

 • Hold a Master's degree or higher, majoring in TESOL or English Language (with a TESOL certificate), preferably with IELTS teaching experience, and possess an IELTS certificate of 7.0 or higher.
 • Have at least 2 years of teaching experience.
 • Demonstrate mastery of the goals, plans, content, and programs of the assigned subjects, as well as a clear understanding of practical requirements for training in the relevant majors.
 • Possess proficiency in office skills.
 • Exhibit effective organizational skills, time management abilities, and the capacity to prioritize tasks

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành TESOL hoặc Ngôn ngữ Anh (kèm theo chứng chỉ TESOL), ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS, có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên;
 • Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo;
 • Thành thạo kỹ năng văn phòng;
 • Có kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả, quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc theo thứ tự ưu tiên.

JOB DESCRIPTION

Responsibilities include:

 • Conducting teaching activities in accordance with the Regulations on working regimes for lecturers.
 • Teaching a minimum of 2 to 3 subjects within the department.
 • Providing consultation, guidance, and support to students outside of regular teaching hours.
 • Leading or contributing to the development of plans, content, and training programs.
 • Formulating policies, directions, and measures to enhance assigned programs.
 • Overseeing or participating in the compilation of educational materials.
 • Offering solutions to enhance teaching quality, testing methods, and evaluating students' learning outcomes.
 • Leading or participating in scientific research programs and topics. Also, evaluating scientific research projects and topics; Writing and presenting scientific reports at conferences and seminars.
 • Engaging in international cooperation activities while ensuring the quality of higher education.
 • Providing academic advising, guiding discussions, facilitating practical work, experiments, and internships.
 • Engaging in continuous professional development and skill enhancement.
 • Participating in lecturer training as required by departmental professional development standards.
 • Fulfilling other duties as assigned by management.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện công tác giảng dạy theo Quy chế về chế độ làm việc đối với giảng viên;
 • Tham gia giảng dạy ít nhất từ 02 (hai) đến 03 (ba) môn trong bộ  môn;
 • Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ SV về môn học ở các buổi ngoài khối lượng giảng dạy;
 • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo;
 • Đề xuất chủ trương, phương hướng và biện pháp phát triển chương trình được giao nhiệm vụ;
 • Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách, tài liệu phục vụ đào tạo;
 • Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
 • Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học;
 • Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;
 • Tham gia công tác cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm, thực tập;
 • Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Tham gia bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn;
 • Thực hiện các công tác của trường theo sự phân công;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và điều động của cấp quản lý.